Radca prawny a adwokat - różnice i podobieństwa.

radca prawny a adwokat roznice i podobienstwa
2016-11-17

Na wstępie należy zaznaczyć, iż dnia 1 lipca 2015 r. weszła w życie wielka nowelizacja w procedurze karnej, która wprowadziła niejako "rewolucję" w zakresie uprawnień radców prawnych.

Przed dniem 1 lipca 2015 r. radca prawny mógł występować jako profesjonalny pełnomocnik we wszystkich sprawach cywilnych oraz we wszystkich sprawach administracyjnych lub jako obrońca w sprawach o wykroczenia. W postępowaniu karnym radca prawny mógł występować tylko jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i powoda cywilnego oraz osoby niebędącej stroną, jeśli udziału w postępowaniu wymagają jej interesy, a także określonego w art. 52 kodeksu karnego i art. 416 kodeksu postępowania karnego podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową z przestępstwa popełnionego przez inną osobę. Radca prawny w czasie obowiązywania starych przepisów nie mógł natomiast być obrońcą oskarżonego o przestępstwo w postępowaniu karnym bądź karnoskarbowym. W tych rodzajach postępowań obrońcą mógł być tylko adwokat co dawało mu "przewagę" nad zawodem radcy prawnego.

Poszerzenie uprawnień radców prawnych nastąpiło wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która zmienia m.in. brzmienie art. 82 Kodeksu postępowania karnego: Art. 82. Obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury lub ustawy o radcach prawnych.

Co to oznacza w praktyce? Nastąpił koniec monopolu adwokatów do występowania w charakterze obrońców w procesie karnym. Na dzień dzisiejszy zarówno adwokat jak i radca prawny mogą:

  • udzielić porady prawnej
  • napisać pozew i inne pisma procesowe we wszystkich rodzajach spraw
  • zajmować się obsługą klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw,
  • reprezentować klienta przed sądami i urzędami w każdej sprawie

Aby pracować w zawodzie radcy prawnego i adwokata w obu przypadkach należy mieć ukończone studia wyższe prawnicze oraz aplikację, zatem przygotowanie merytoryczne jest identyczne.

Jakie w takim razie są różnice między uprawnieniami radcy prawnego a adwokata?

Dla klienta będącego w potrzebie praktycznie żadne. Radca prawny może pracować na podstawie umowy o pracę w podmiotach zewnętrznych (nie tylko w kancelarii prawnej, czyli np. w urzędach, spółkach itp.), natomiast adwokat ma ograniczoną taką możliwość. Oczywiście ostatnią i najmniej istotną różnicą jest kolor wszytego w togę żabotu. W przypadku adwokata jest to kolor zielony zaś radcy prawnego kolor niebieski.

Centrum Pomocy Prawnej w Tarnowie oferuje profesjonalną pomoc doświadczonego radcy prawnego, który posiada pełne uprawnienia do wykonywania zawodu i działania w imieniu naszych klientów.