Gdy masz spór z sąsiadem o granice działki wystąp z wnioskiem o rozgraniczenie!

gdy masz spor z sasiadem o granice dzialki wystap z wnioskiem o rozgraniczenie
2017-10-05

Niejednokrotnie pomiędzy sąsiadami pojawia się spór o przebieg granic. Może on dotyczyć zarówno wszystkich granic jak tylko ich fragmentu. Na nic tutaj się nie zda ogradzanie posesji wg własnego widzimisię. W sytuacji spornej jedynym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy na drogę administracyjną a nawet sądową.

Postępowanie rozgraniczeniowe może zostać wszczęte na wniosek zainteresowanej strony (wszczęcia postępowania może właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości oraz każda inna osoba, która wykaże swój interes prawny) lub też z urzędu - ma miejsce przy scaleniu gruntów, a także jeżeli brak jest wniosku strony, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia.

I etap postępowania o rozgraniczenie zawsze toczy się przed właściwym wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta właściwym ze względu na położenie nieruchomości, który po otrzymaniu wniosku wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.

Czynności ustalenia przebiegu granic dokonuje upoważniony przez organ geodeta. Podstawą dokonania rozgraniczenia jest już istniejąca dokumentacja oraz znaki i punkty geodezyjne. Następnie geodeta wzywa strony na rozprawę graniczną. W trakcie rozprawy geodeta okazuje stronom granice, które wynikają z materiału dowodowego. Jeżeli w toku rozprawy wyniknie spór, a z dokumentów nie wynika, jaki jest przebieg granic, geodeta powinien namawiać do ugody. Geodeta kończy rozprawę sporządzeniem protokołu.

W razie zawarcia ugody przed geodetą podlega ona zatwierdzeniu przez organ. Ugodę oprócz stron musi podpisać także geodeta. Bez jego podpisu ugoda jest nieważna. Na skutek zawarcia ugody, wójt wydaje decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

W przypadku braku ugody i ustalenia przebiegu granic w oparciu o zebrane dowody lub zgodne oświadczenia stron, geodeta przekazuje protokół graniczny wójtowi, który następnie wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości.

W sytuacji, gdy miał miejsce spór co do przebiegu linii granicznych, nie doszło do zawarcia ugody i nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu przez wójta na podstawie (nie został ustalony przebieg granic na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron), wójt/burmistrz/prezydent umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi. Taka decyzja nie rozstrzyga sprawy lecz tylko kończy bieg postępowania administracyjnego. Inną możliwością wkroczenia w etap sądowy jest zaskarżenie przez jedną ze stron decyzji. Jeżeli strona jest niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać przekazania sprawy sądowi powszechnemu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w sprawie.

Od wniosku o rozgraniczenie nieruchomości przez sąd pobiera się opłatę stałą w wysokości 200 zł. Prowadząc postępowanie, sąd kieruje się przede wszystkim art. 153 kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli granice stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, ustala się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie nie doprowadziło do ugody, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszystkich okoliczności. Sprawa o rozgraniczenie toczy się w postępowaniu tzw. nieprocesowym, niespornym, choćby między sąsiadami istniał ostry konflikt. W postępowaniu takim obowiązuje zasada, że każdy jego uczestnik ponosi koszty postępowania związane z jego udziałem w sprawie. Tak więc jeśli jeden z uczestników postępowania występuje o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, to co do zasady jego obciąża koszt tej opinii.

Jak widać jednoznaczne i zgodne z prawem ustalenie granic działki może być procedurą bardzo skomplikowaną i mozolną. Centrum Pomocy Prawnej oferuje pomoc w przeprowadzeniu sprawy rozgraniczeniowej na każdym jej etapie.